MAMAN SURYAMAN; BISRI, H. Prinsip-Prinsip dan Kaidah Dasar Transaksi dalam Sistem Ekonomi Syariah. Al Mashalih - Journal of Islamic Law, [S. l.], v. 4, n. 1, p. 1–8, 2023. DOI: 10.59270/mashalih.v4i1.165. Disponível em: https://journal.stishusnulkhotimah.ac.id/index.php/mashalih/article/view/165. Acesso em: 27 feb. 2024.