AGUSTINE, H. K.; SUPRIYADI, Y. Tinjauan Fikih Munakahat terhadap Pandangan Generasi Z mengenai Kafa’ah dalam Pernikahan. Al Mashalih - Journal of Islamic Law, [S. l.], v. 4, n. 1, p. 45–57, 2023. DOI: 10.59270/mashalih.v4i1.173. Disponível em: https://journal.stishusnulkhotimah.ac.id/index.php/mashalih/article/view/173. Acesso em: 27 feb. 2024.